:

Издаване на визи

В Република Беларус са предвидени следните типове на визи за влизане:

♦ B – транзитна;

♦ C – краткосрочна;

♦ D – дългосрочна.

Виза за влизане тип В може да бъде еднократна, двукратна или многократна. Срок на действие на виза за влизане тип В е не повече от една година, чужденец може да пребивава на територията на Република Беларус в рамките на две денонощия от календарната дата на влизане при всяко транзитно преминаване.

Виза за влизане тип С може да бъде еднократна, двукратна или многократна. Виза за влизане тип С се издава за срок на валидност, не надвишаващ 90 денонощия.

Виза за влизане тип D е многократна. Виза за влизане тип D се издава за срок на валидност повече от 90 денонощия, но не повече от пет години.

За получаване на виза за влизане в Република Беларус чужденецът представя в дипломатическото представителство или в консулското учреждение на Република Беларус зад граница следните документи:

– един екземпляр на визова анкета;

– една снимка;

– паспорт или друг документ за излизане зад граница;

– документи за визова подкрепа, потвърждаващи целта на визитата;

– медицинска застраховка;

– документ за платена консулска такса.

В случай ако чужденецът в течение на предишни три години е имал поне една дългосрочна виза за влизане, то на него може да бъде издадена дългосрочна виза за влизане със срок на валидност до пет години.

Срокът за взимане на решение по визова заявка се изчислява от датата на приемане на всички предвидени от Визовите правила документи, оформени по надлежния ред, и е:

– до два работни дни – за визова заявка, разглеждана срочно;

– от три до пет работни дни – за други заявки.

Визовата анкета се попълва от чужденеца с използване на технически средства или четливо от ръка на руски, белоруски, английски или по усмотрение на консулското длъжностно лице на друг език, който се използва в държавата на пребиваване.

Отговори на въпросите във визовата анкета трябва да бъдат пълни и логически последователни, да посочват фактическата цел на пътуване.

Визовата анкета се подписва лично от чужденеца или от неговия законен представител.

Снимката трябва да съответства на следните изисквания: размер 35 х 45 мм, анфас, на равен светъл фон, четлива с високо качество,  без гънки и мастило. 70-80 % от вертикалния размер на снимката трябва да заема лицето, снимката трябва да бъде не по стара от 6 месеца.

Документът за излизане зад граница, представян от чужденеца, трябва:

– да има снимка на собственика;

– да има не по-малко от две чисти страници, предназначени за визи;

– да е валиден не по-малко от 90 денонощия след срока на действие на визата.

Документът за излизане зад граница, представян от чужденеца, не трябва:

– да предизвиква съмнения за автентичност и принадлежност на собственика;

– да съдържа бележки, изтривания и изправяния, не заверени от компетентните органи на съответната чужда държава, а също откъснати или извадени страници.

Документът за визова подкрепа за издаване на транзитна виза за влизане е визата на държавата, за която чужденецът пътува транзит през територията на Република Беларус.

Ако виза за трета държава не се изисква, то се взимат напредвид други основания за получаване на транзитна виза за влизане, в това число билети за пътуване с железопътен, авиационен, автомобилен транспорт или потвърждение за резервация.

Документи за визова подкрепа за издаване на краткосрочна виза за влизане са следните:

Бизнес пътуване:

– ходатайство за издаване на виза, оформено от юридическо лице;

– молба на чуждестранна национална асоциация на международни автомобилни превозвачи или съответен орган за издаване на виза, съдържаща сведения за чужденеца и изискваната виза, или документи, потвърждаващи изпълнение на превоз, – за издаване на краткосрочна виза на член на екипаж на автотранспортно средство, осъществяващо международни автомобилни превози на пасажери или товари;

– молба на чуждестранна национална организация на железопътен транспорт или железопътна организация (компания), съдържащо сведения за чужденеца и изискваната виза, — за издаване на краткосрочна виза за член на влакова, локомотивна бригада или бригада на хладилен вагон;

– документи за оказване на погребални услуги и документи, потвърждаващи необходимостта от доставяне на ковчег с тяло (останки) на починал, урни с прах на починали, — за издаване на визи за служители на специализирана организация, оказваща ритуални услуги по доставяне в Република Беларус на ковчег с тяло (останки) на починал, урна с прах на починал;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от представителство на чуждестранна организация в Република Беларус, — за издаване на виза за влизане на ръководители и служители в това представителство, представителства на дадената чуждестранна организация в трети страни или на учредители, ръководители и служители на чуждестранно предприятие (организация), което е регистрирало посоченото представителство.

Участие в спортни, културни, научни, образователни мероприятия и стажуване:

– ходатайство за издаване на виза, оформено от юридическо лице;

– писмо (вербална нота) на дипломатическо представителство или консулско учреждение на чужда држава или международна организация, акредитирани в Република Беларус, съдържащо сведения за чужденеца и изискваната виза, — за издаване на визи на участници на мероприятия, ораганизирани от това дипломатическо представителдство или консулско учреждение на чужда държава или международна организация.

Поддържане на религиозни връзки:

– ходатайство за издаване на виза, оформено от религиозно обединение, съгласувано с Упълномощен по делата на религиите и националностите. Съгласуването е под формата на писмо на Упълномощен по делата на религиите и националностите или с гриф «Съгласувано» на ходатайството, заверен с печат на Упълномощен по делата на религиите и националностите;

Частни посещения:

– покана, оформена от Подразделението по гражданство и миграция на бланка съответно реда, който се определя от Министерството на вътрешните работи (понататък МВР);

– имаща се в задграничното учреждение информация относно издаване на документ за покана на чужденец в Република Беларус;

– документ за смърт или тежко заболяване на лице на територията на Република Беларус – за издаване на виза за влизане на чужденец и неговите близки роднини, на когото или на съпруга (съпругата) на когото на територията на Република Беларус тежко се е разболял или починал близък роднина или съпруг (съпруга);

– съдебна призовка;

– документ, потвърждаващ правото на собственост/дял в право на собственост на жилищно помещение на територията на Република Беларус, — за издаване на виза за влизане на собственик на жилищното помещение и (или) членове на неговото семейство;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от организация на здравеопазването на Република Беларус или договор за възмездно оказване на медицински услуги, сключен  по установения от законодателството на Република Беларус ред с организация на здравеопазването на Република Беларус, — за издаване на виза за влизане на чужденец, нуждаещ се в получаване на медицинска помощ, оказвана в Република Беларус;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от организация на здравеопазването на Република Беларус, — за издаване на виза за влизане на чужденец, съпровождащ чужденеца, нуждаещ се в получаване на медицинска помощ, която се оказва в Република Беларус;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от юридическо лице или представителство на чуждестранна организация в Република Беларус, — за издаване на виза за влизане на член на семейство на чужденец, който съпровожда чужденеца, който отива в Република Беларус с цел бизнес пътуване, участие в спортни, културни, научни, образователни мероприятия и стажуване, на работа;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от учреждение на образованието, — за издаване на виза за влизане на законен представител на чужденец, който съпровожда чужденеца, отиващ в Република Беларус с цел участие в конкурсни изпитания и/или записване в учебно заведение в Република Беларус;

– документи, потвърждаващи близко родство или брачни отношения с гражданин на Република Беларус (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за смяна на име и други),- за издаване на виза за влизане на член на семейство на гражданина на Република Беларус;

– документ, потвърждаващ факт за раждане на територията на Република Беларус или принадлежност към белоруска националност, — за издаване на виза за влизане на чужденец, роден на територията на Република Беларус или явяващ се беларусин по националност;

– заявление на гражданин на Република Беларус, подписът на когото се заверява от длъжностно лице на задгранично учреждение, упълномощено за осъществяване на нотариални действия, — по решение на консулско длъжностно лице. Посоченият документ е валиден в качеството на документ за визова подкрепа в течение на 90 денонощия от датата на неговата нотариална заверка;

– разрешение за временно пребивяване в Република Беларус -  за издаване на виза за влизане със срок на престоя не повече от 30 денонощия, но не повече от срока на валидност на разрешение за временно пребивяване в Република Беларус за чужденец, който не получи преди излизане от Република Беларус в Подразделението по гражданство и миграция виза за влизане-излизане;

– имаща се в задграничното учреждение информация на органите на вътрешните работи на Република Беларус относно това, че чужденецът има разрешение за постоянно пребиваване в Република Беларус, — за  издаване на виза за влизане със срок на престоя не повече от 30 денонощия за чужденец, който няма валиден вид на жителство в Република Беларус;

– оригинал на справка за място на погребване на роднини или информация от Белоруското Дружество на Червения Кръст или друга организация, влизаща в структурата на Международното движение на Червения Кръст и Червения Полумесец за място на погребване на роднини – за оформяне на виза за влизане на чужденец, на когото или на съпругата (съпруга) на когото на територията на Република Беларус е погребан член на семейството, а също на близки роднини, съпруг (съпруга) на такъв чужденец. Посоченият документ е валиден в качеството на документ за визова подкрепа в течение на пет години от датата на неговото издаване.

Работа:

– нотариално заверено копие на специално разрешение на право на трудова дейност в Република Беларус за чуждестранен гражданин или лице без гражданство, издадено от Подразделението по гражданство и миграция на Главното управление на вътрешните работи на Минския горизпълком, на Управление на вътрешните работи на облизпълком;

– имаща се в задграничното учреждение информация за издаване на чужденеца на специално разрешение на право на трудова дейност на трудещия се – имигрант в Република Беларус;

Туризъм:

– ходатайство за издаване на виза, оформено от белоруски субект, осъществяващ туристическа дейност;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от санаторно-курортна или оздравителна организация;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от субект за агроекотуризъм;

– билет за културно (спортно) мероприятие -  за издаване на еднократна виза със срок на пребиваване до две денонощия по решение на консулското длъжностно лице;

– потвърждение на резервация в колективни и индивидуални места за настаняване.

Двукратна виза за влизане се издава при наличието в ходатайство за издаване на виза за влизане на обоснование от необходимостта от двукратно влизане на чужденец (посещение на съседна държава в рамките на пътуване, потвърдено от наличието на виза на съседна държава, билети за пътуване с авиационен, автомобилен, железопътен или друг вид транспорт, съответно съставена програма за туристическо пътуване и друго).

Обучение:

– покана за обучение, оформена от учреждение на образованието, организация, реализираща образователни програми за следвузовско образование. Друга организация и индивидуален предприемач, на които в съответствие със законодателството  е предоставено право да осъществяват образователна дейност, съгласувано с Подразделението по гражданство и миграция, на територията на което то се намира, — за оформяне на виза за влизане на чужденец, планиращ влизане с цел получаване на територията на Република Беларус на професионално-техническо, средно-специално, висше, следдипломно и допълнително образование за възрастни при усвояване на съдържанието на образователната програма за повишаване на квалификацията на ръководни работници и специалисти, образователната програма за повишаване на квалификацията на работници (служащи), образователната програма за преподготвяне на ръководни работници и специалисти, имащи висше образование, образователната програма за преподготвяне на ръководни работници и специалисти, имащи средно-специално образование, образователната програма за професионално подготвяне на работници (служащи), образователната програма за стажуване на ръководни работници и специалисти, а също при усвояване в учрежденията на професионално-техническо, средно-специално и висше образование на съдържанието на образователната програма за подготвяне на лица за постъпване в учреждения на образованието на Република Беларус или образователната програма на обучаващи курсове (лектории, тематични семинари, практикуми, тренинги, офицерски курсове и други видове на обучаващи курсове), насочена към изучаване на руски и (или) белоруски езици. Формата на бланката на покана за обучение и реда за нейното попълване се определят от МВР и Министерството на образованието;

– имаща се в задграничното учреждение информация относно съгласуване от Подразделението по гражданство и миграция на покана за обучение, оформена от учреждение на образованието, организация, реализираща образователни програми за следвузовско образование, друга организация и индивидуален предприемач, на които в съответствие с законодателството е предоставено право да осъществяват образователна дейност.

Документите за визова подкрепа за издаване на дългосрочна виза за влизане са следните.

Бизнес-пътуване:

– ходатайство за издаване на виза, оформено от юридическо лице;

– документи на юридическото лице в Република Беларус (в това число и учредителни), потвърждаващи, че чужденецът е учредител на търговска организация в Република Беларус или е сътрудник на чуждестранна организация, учредила търговска организация в Република Беларус;

– молба на чуждестранна национална асоциация на международни автомобилни превозвачи или съответен орган за издаване на виза, съдържащо сведения за чужденеца и изискваната виза, или документи, потвърждаващи изпълнение на превози, — за издаване на дългосрочна виза на член на екипаж на автотранспортно средство, осъществяващо международни автомобилни превози на пасажери или товари;

– молба на чуждестранна национална организация на железопътен транспорт или железопътна организация (компания), съдържащо сведения за чужденеца и изискваната виза, — за издаване на дългосрочна виза на член на влакова, локомотивна бригада или хладилен вагон;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от представителство на чуждестранна организация в Република Беларус , — за издаване на виза за влизане на ръководител и работници на това представителство, представителства на дадената чуждестранна организация в трети страни или учредители, ръководители и работници на чуждестранно предприятие (организация), което е регистрирало посоченото представителство.

Участие в спортни, културни, научни, образователни мероприятия и стажуване:

– ходатайство за издаване на виза, оформено от юридическо лице;

– писмо (вербална нота) на дипломатическо представителство или консулско учреждение на чужда държава или международна организация, акредитирани в Република Беларус, съдържащо сведения за чужденеца и изискваната виза, — за издаване на виза за участници в мероприятия, орагнизирани от такова дипломатическо представителство или консулско учреждение на чужда държава или международна организация.

Поддържане на религиозни връзки:

– ходатайство за издаване на виза, оформено от религиозно обединение, съгласувано с Упълномощен по делата на религиите и националностите. Съгласуването се провежда под формата на писмо на Упълномощен по делата на религиите и националностите или гриф «Съгласувано» на ходатайство, заверен с печат на Упълномощен по делата на религиите и националностите.

Частно посещение:

– покана, оформена от Подразделението по гражданство и миграция на бланка и по ред, определен от МВР;

– имаща се в загранучреждението информация за издаване на документ за покана на чужденец за многократно посещение в Република Беларус;

– документ, потвърждаващ право на собственост/дял в право на собственост на жилищно помещение на територията на Република Беларус, — за оформяне на виза за влизане на собственика на жилищното помещение и (или) членове на неговото семейство;

– документи, потвърждаващи близко родство или брачни отношения с гражданин на Република Беларус (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за смяна на име и други), — за издаване на виза за влизане на член на семейство или близък роднина на гражданин на Република Беларус;

– документ, потвърждаващ факт на раждане на територията или принадлежност към белоруската националност, — за издаване на виза за влизане на чужденец, роден на територията на Република Беларус или явяващ се белорусин по националност;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от организация на здравеопазването на Република Беларус, с приложен договор за възмездно оказване на медицински услуги, сключен по установения със законодателството на Република Беларус ред с организация на здравеопазването на Република Беларус, — за издаване на виза за влизане на лице, което се нуждае в получаване на медицинска помощ, осигурявана в Република Беларус;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от организация на здравеопазването на Република Беларус, с приложен договор за възмездно оказване на медицински услуги, сключен по установения със законодателството на Република Беларус ред с организация на здравеопазването на Република Беларус, — за издаване на виза за влизане на чужденец, съпровождащ чужденеца, който се нуждае от получаване на медицинска помощ, осигурявана в Република Беларус.

– ходатайство за издаване на виза, оформено от юридическо лице или представителство на чуждестранна организация в Република Беларус, — за издаване на виза за влизане на член на семейство на чужденец, който съпровожда чужденеца, пътуващ за Република Беларус с цел осъществяване на бизнес-пътуване, участие в спортни, културни, научни, образователни мероприятия и стажуване, на работа;

– заявление на гражданин на Република Беларус под форма, подписът на когото се заверява от длъжностно лице на задграничното учреждение, упълномощено за осъществяване на нотариални действия, — по решение на консулско длъжностно лице. Посочения документ е валиден в качеството на документ за визова подкрепа в течение на 90 денонощия от датата на неговата нотариална заверка.
оригинал на справка за място на погребване на роднини или информация на Белоруското Дружество на Червения Кръст или друга организация, влизаща в структурата на Международното движение на Червения Кръст и Червения Полумесец, относно място на погребване на роднини – за оформяне на виза за влизане на чужденец, на когото или на съпруга (съпругата) на когото на територията на Република Беларус е погребан член на семейството, а също на близки роднини, съпруг (съпруга) на такъв чужденец. Посоченият документ е валиден в качеството на документ за визова подкрепа в течение на пет години от датата на неговото издаване.

Работа:

– ходатайство за издаване на виза, оформено от юридическо лице на Република Беларус или представителство на чуждестранна организация, и нотариално заверено копие на специално разрешение на право на трудова дейност в Република Беларус за чуждестранен гражданин или лице без гражданство, издадено от Подразделението по гражданство и миграция на Главното управление на вътрешните работи на Минския горизпълком, Управление на вътрешните работи на облизпълком;

– ходатайство за издаване на виза, оформено от юридическо лице на Република Беларус или представителство на чуждестранна организация, и имаща се в задгранично учреждение информация относно издаване на чужденеца на специално разрешение на право на трудещия се – имигрант на трудова дейност в Република Беларус.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to