:

Правилата на внасяне в Република Беларус на стоки за лична употреба

Допуска се безмитен внос в Република Беларус в съпровождан и несъпровождан багаж на стоки за лично ползване с общо тегло до 50 кг и стойност до 1500 евро (с въздушен транспорт — до 10 000 евро). При надвишаване на поне един от посочените параметри се дължат мита, данъци по единна ставка 30% от митническата стойност, но не по малко от 4 евро за 1 кг. Ако Вие внасяте стоки, една единица или комплект от които надвишават по тегло 35 кг, то такива  стоки няма да се съберат в посочената норма и ще се облагат с мито, данъци в пълен обем (плащането ще е аналогично на изчисляемото в търговски оборот).

Без заплащане на мита, данъци с личен багаж се допуска внасяне в Република Беларус на едно лице, навършило 18-годишна възраст, до 3 литра алкохолни напитки и бира, до 200 цигари или 50 пури или 250 г тютюн или посочените изделия в асортимент с общо тегло не повече от 250 г.
 
При внасяне на алкохолни напитки и бира от 3 до 5 литра необходимо е да се платят мита, данъци по единна ставка 10 евро за 1 литър, при внос на етилов спирт в обем до 5 литра — 22 евро за 1 литър. Внос на алкохолна продукция общо повече от 5 литра, както и внос на тютюн и тютюневи изделия в количество, надвишаващо горепосочените норми, е забранен.
 
При пренасяне на парични средства в брой и пътнически чекове в сума, не надвишаваща в еквивалент 10 000 щатски долара  цялата сума на тези парични средства и пътнически чекове подлежи на митническо деклариране. При пренасяне на ценни книжа сведенията за тях също подлежат на деклариране чрез пасажерска митническа декларация.
 
За внасяне и изнасяне на животни е необходимо да се получат съответните ветеринарни документи.
 
Внасяне в съпровождан багаж на семенен и посадъчен материал (цветя в саксии, резници), картофи без фитосанитарен сертификат е забранен.
 
Внасяне и изнасяне на лекарства, не съдържащи наркотически съставки и  които не са психотропни вещества се допуска в заводска опаковка. Рецепта на лекар е желателна, но не е задължителна.
 
С реда на преместване на оръжие, културни ценности и други стоки, ограничени към преместване, може да се запознаете на сайта на Държавния митнически комитет.
 
Всички стоки, които са забранени или ограничени за преместване, стоки, за които зе заплащат мита, данъци подлежат на митническо деклариране. В пропусквателни пунктове, където се прилага система на «зелен» и «червен» коридори, необходимо е да се избира «червен» коридор.
 
При влизане на територията на Република Беларус с транспортно средство за лично ползване, регистрирано в друга държава е необходимо в пропусквателния пункт да се попълни пасажерска митническа декларация и тя да се предяви на длъжностното лице на митническия орган с цел оформяне на временен внос.
 
При временен внос на тези транспортни средства от лица, постоянно пребиваващи на митническата територия на ЕАИС, ще трябва да се внесе гаранция за заплащане на мита, данъци. Обърнете внимание на срока, посочен от длъжностното лице в декларацията. До неговото изтичане Вие трябва да се обърнете в митнически орган с цел продължаване на срока (ако има възможност) или с цел изнасяне на транспортното средство.
 
Временно внесени транспортни средства се забранява да се предават на други лица. Изключение е предаване с цел изнасяне, ако лицето, осъществило внасяне, не може да осъществи изнасяне по обективни причини (например, болест). Таково предаване се допуска само след получаване на съответно разрешение от митнически орган. При изнасяне на транспортно средство зад пределите на митническата територия на ЕАИС, последното също трябва да бъде декларирано.
 
Посочената информация не е изчерпателна. Да се получи по-подробна информация, а също така да се запознаете с нормативните правни актове, регулиращи реда за преместване на стоки за лично ползване, Вие можете на сайта на Държавния митнически комитет на Република Беларус.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to