:

Медицинско застраховане на чуждестранни граждани

Чуждестранните граждани, временно пребиваващи в Република Беларус трябва да имат договор за задължително медицинско застраховане (Белгосстрах или Белексимгарант) или договор за медицинско застраховане, сключен с чуждестранна застрахователна организация за случай оказване от медицинските учреждения на бърза медицинска помощ.

Договори за медицинско застрахование могат да бъдат сключени онлайн на сайтове на застрахователни дружества «Белгосстрах» и «Белэксимгарант».

Критерии, на които трябва да съответства договора за медицинско застраховане:

да съдържа наименованието на чуждестранната застрахователна организация и посочване на нейното местонахождение, телефони на чуждестранната застрахователна организация или международен асистанс, а също така фамилно име, собственно име и бащино име (при наличието му) на чуждестранния гражданин;

да действа на територията на Република Беларус;

да действа за периода на временното пребиваване или временния престой на чуждестранния гражданин в Република Беларус;

застрахователната сума трябва да бъде не по малко от 10000 евро.

Наличието на договор за медицинско застраховане може да бъде потвъдено със застрахователна полица, застрахователна карта или друг  документ, съдържащ информация относно договора за медицинско застраховане.

Проверка за наличието на договор за медицинско застраховане, съответстващ на установените критерии, при чуждестранния гражданин се осъществява при издаване на визи, а при чуждестранните граждани, на които е разрешено безвизово влизане — в пропусквателните пунктове през Държавната граница на Република Беларус.

При отсъствие при чуждестранните граждани на застрахователни полици (застрахователни карти), съответстващи на обозначените изисквания и при техен отказ да сключат договор за задължително медицинско застраховане в пропусквателен пункт през Държавната граница на Република Беларус, разположен в международните аерогари, на тези чуждестранни граждани се отказва влизане в Република Беларус по реда, определен със законодателните актове.

В застрахователната полица или застрахователната карта, представяни от чуждестранния гражданин на границата, трябва да бъдат посочени:

фамилно име, име, бащино име (при негово наличие) на чуждестранния гражданин, възможно е в една застрахователна полица да бъдат посочени няколко застраховани чуждестранни граждани, които съвместно влизат в Република Беларус, или към застрахователната полица може да бъде приложен списък на застраховани чуждестранни граждани, на които се разпространява действието на договора за медицинско застраховане;

валидността на договора за застраховане (може да бъде посочено начало и край на застраховката),

територията на действие- Република Беларус или целия свят.

Застрахователни карти без посочена сума за застраховката се приемат за територията на действие целия свят.

Изисквания към срока на действие на договора за медицинско застраховане при издаване на чуждестранни граждани на дългосрочна виза за влизане:

Договорът за медицинско застраховане трябва да действа в периода на временен престой или временно пребиваване на чуждестранния гражданин в Република Беларус. Затова чуждестранният гражданин, няколкократно посещаващ Република Беларус, има право да сключи договор за медицинско застраховане за всяко пътуване, също така е възможно издаване на дългосрочна виза за влизане на чуждестранния гражданин при наличието на договор за медицинско застраховане за първото пътуване.

Списък на лица, не подлежащи на задължително медицинско застраховане:

граждани на държави, с които действат международни договори, регулиращи въпроси за оказване на безплатна бърза медицинска помощ (граждани на Руската Федерация);

граждани на държави-участници в Общността на Независимите Държави, на които бърза медицинска помощ се оказва безплатно съответно Споразумението за оказване на медицинска помощ на граждани на държави- участници в Общността на Независимите  Държави, подписано в гр.Москва на 27 март 1997 година, граждани на Република Армения, Република Казахстан, Киргизка Република, Република Молдова, Република Таджикистан, Република Узбекистан, Украйна;

Взаимодействие на организации за здравеопазването с белоруски застрахователи и медицински асистанс при обръщение на чуждестранния гражданин за медицинска помощ:

при обръщане на чуждестранен гражданин към медицинско учреждение или в случай на неговото доставяне в такъв род учреждение с кола на бърза медицинска помощ медицинският персонал е длъжен:

да установи личността на чуждестранния гражданин;

да установи, има ли чуждестранния гражданин застрахователна полица или документ, потвърждаващ наличие на договор за медицинско застраховане, съответстващ на критериите, в случай оказване на него на бърза медицинска помощ;

да съобщи на телефона, посочен в застрахователна полица, или на известен телефон на съответния застраховател за постъпване на застрахованото лице в медицинското учреждение, а също номера на неговата застрахователна полица — при наличие у чуждестранния гражданин на договор за задължително медицинско застраховане;

да съобщи на телефон на медицински асистанс или застраховател относно постъпването на застрахованото лице в медицинско учреждение, наименованието на чуждестранната застрахователна организация, с която чуждестранния гражданин има сключен договор за медицинско застраховане, номер на договора за медицинско застраховане (застрахователна полица) – при наличие у чуждестранния гражданин на договор за медицинско застраховане.

По такъв начин ако чуждестранния гражданин сключи договор за задължително медицинско застраховане и има застрахователна полица на Белгосстрах или Белексимгарант, то медицинските работници следва да съобщат за постъпване на чуждестранния гражданин в организация за здравеопазването на съответния застраховател: при наличие на застрахователна полица, издадена от Белгосстрах- на Белгосстрах (денонощни телефони за контакт и+375 17 252 48 90, моб. +375 29 231 42 24 (МТС), +375 25 741 42 24 (Лайф), +375 44 741 42 26 (Velcom)), при наличие на застрахователна полица, издадена от Белексимгарант — на Белексимгарант (телефон за контакт: + 375 173 60 21 21).

Ако чуждестранния гражданин е сключил договор за медицинско застраховане и има застрахователна полица, застрахователна карта или друг документ, потвърждаващ наличие на договор за медицинското застраховане, сключен с чуждестранна застрахователна организация, то медицинските работници трябва да съобщат за постъпването на чуждестранния гражданин в организация за здравеопазването на медицински асистанс или Белгосстрах, Белексимгарант по горепосочените телефони.

Медицински асистанс, създаден съответно с изискванията на Положенията за застрахователна дейност, зарегистриран от Минския градски изпълнителен комитет на 16 юни 2014г. под форма на ЗАД «Ваш Ассистанс» (свидетелство за държавна регистрация №192289319). Телефони за контакт на медицински асистанс ЗАД «Ваш Ассистанс» +375 17 392 22 93, +375 29 639 22 29.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to