:

Заплащане на консулски такси

Консулски такси за плащане на всякакви консулски действия се превеждат само по банков път по сметката на Посолството.

Данни за плащане:
Embassy of Belarus in Bulgaria Sofia Bulgaria
Валута — EUR
Bank: UniCredit Bulbank
SOFIA BG
SWIFT /BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG82 UNCR 7000 1505 2161 73

Уважаеми граждани!

Молим при плащане внимателно да посочвате конкретното консулско действие и трите имена на човека, по отношение на когото се извършва това действие.

При плащане на консулска такса по посочената сметка на Посолството трябва да постъпи точната сума за конкретната консулска такса в ЕВРО.

В случай на преведена излишна сума за консулска такса, тя може да бъде върната в брой и само при лично обръщение в Посолството въз основа на писмено заявление на плащащия и документи, потвърждаващи неговата самоличност.

Заплащането на консулски действия се извършва съгласно Данъчния кодекс на Република Беларус по следните тарифи:

Издаване на свидетелство  за връщане в Република Беларус 

20 евро

деца до 14 години — безплатно

Вписване за постоянна консулска регистрация

10 евро

деца до 14 години — безплатно

Вписване за временна консулска регистрация

Безплатно

Еднократно удължаване срока на действие на паспорт 

20 евро

Издаване на паспорт на гражданин на Република Беларус, постоянно пребиваващ извън пределите на Република Беларус (паспорт от серия РР) 

40 евро

деца до 14 години — безплатно

Издаване на паспорт на гражданин на Република Беларус, постоянно пребиваващ в Република Беларус (паспорт от вътрешни серии) 

100 евро, включително и за непълнолетни деца до 14-годишна възраст.

Разглеждане на молба за разрешение за постоянно жителство извън пределите на Република Беларус 

175 евро

деца до 14 години — безплатно

Разглеждане на молба за отказ от гражданство на Република Беларус

250 евро

Разглеждане на молба за загуба на гражданство на Република Беларус

35 евро

Разглеждане на молба за определяне на принадлежност към гражданство на Република Беларус

35 евро

Издаване на справка, съдържаща извлечения от актове за гражданско състояние

35 евро

Декларация за съгласие 

35 евро

Заверяване на пълномощни за правото да се използва, владее и разпореждат с имущество:

- близки роднини

- други лица 

 

 

35 евро

70 евро

Заверяване на други пълномощни 

35 евро

Заверяване верността на копия на документи 

35 евро

Удостоверяване автентичността на подпис върху документи

35 евро

Изискване на документ за граждани на Република Беларус 

35 евро

Изискване на документ за други граждани 

70 евро

Поставяне на апостил/Легализация на документи

35 евро

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to