Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Главна Консулски въпроси Визи

Издаване на визи

 

Издаване на визи

Визите на Република Беларус се делят на еднократни, двукратни и многократни.

Еднократната виза дава право на еднократно влизане, пребиваване и излизане от Република Беларус по време на посочения във визата срок и в рамките на посочения брой дни за пребиваване, но не повече от 90 денонощия.

Двукратната виза дава право на двукратно влизане, пребиваване и излизане от Република Беларус по време на посочения във визата срок и в рамките на посочения брой дни за пребиваване, но не повече от 90 денонощия.

Многократната виза дава право на неоднократно (повече от 2 пъти) влизане, пребиваване и излизане от Република Беларус по време на посочения във визата срок и в рамките на посочения брой дни за пребиваване, но не повече от 90 денонощия през една календарна година.

Транзитната виза се издава с цел транзитно преминаване (влизане от една държава, преминаване по установен маршрут през територията на Република Беларус и влизане в друга държава) на заявения срок, но не повече от 1 година и действа в рамките на 2 денонощия от деня на влизане на чуждестранния гражданин в Република Беларус.

Транзитната виза се издава за еднократно, двукратно и многократно преминаване през територията на Република Беларус въз основата на визата на държавата, в която той влиза, преминавайки през територията на Република Беларус.

Еднократна, двукратна и многократна краткосрочна виза се издават на заявения срок, но не повече от 90 денонощия за следните цели:

·                    Осъществяване на бизнес пътуване- въз основа на ходатайство на юридическо лице на Република Беларус.

·                    По частни въпроси — при наличие на оригинал на поканата за влизане в Република Беларус, оформена в подразделенията по гражданство и миграция.

·                    Туризъм — въз основа на покана, оформена от белоруска туристическа организация съответно законодателството на Република Беларус, за срок, посочен във ваучер, но не повече от 30 денонощия.

·                    Учене — при наличие на оригинална покана от образователно учреждение или научна организация на Република Беларус, съгласувана с подразделението по гражданство и миграция, на територията на който се намира образователното учреждение или научната организация, за срок, посочен в поканата, но не повече от 30 денонощия.

·                    На работа — при наличие на оригинала на ходатайство на юридическото лице, съгласувано с Департамента по гражданство и миграция на МВР.

 

Дългосрочна многократна виза с цел поддържане на бизнес контаки без права на работа по договор се издава при представяне от чуждестранния гражданин директно в посолството на следните документи:

·                    Ходатайство на белоруско юридическо лице, оформено по установената форма.

·                    Извлечение от Единия държавен регистър на юридически лица и индивидуални предприемачи на Република Беларус относно белоруското юридическо лице.

·                    Копие на договора (контракт, съглашение за сътрудничество) между белоруското юридическо лице и чуждестранния гражданин и чуждестранната организация, в която той работи, потвърждаващ бизнес-отношения на страните, заверена с печата на белоруското юридическо лице.

·                    Документ, потвърждаващ факта на работа на чуждестранния гражданин в организацията, която сключва договора с белоруското юридическо лице, оформен на фирмена бланка на чуждестранната организация и подписан от нейния ръководител.

На ръководители и сътрудници на представителство или чуждестранно предприятие (организация), което открива даденото представителство, дългосрочна виза без право на работа по договор се издава въз основа на ходатайство на представителството на чуждестранната компания по установената форма.

Технически изисквания към снимките можете да намерите тук.